خدمات پس از فروش

 

    خدمات پس از فروش و یا نصب و راه اندازی این شرکت طبق قرار داد فیمابین مشخص

 

    میشود.